Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování inkasní služby INTERPRAG CONSULT s.r.o.

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Příkazní smlouvy a zároveň upravují její právní vztah mezi společností INTERPRAG CONSULT, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 125584, IČ: 27906191, DIČ: CZ27906191 (dále jen „příkazník“) a druhou smluvní stranou, která objednává provedení služby (dále jen „příkazce“). Podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi Příkazníkem a Příkazce je souhlas obou smluvních stran s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Příkazní smlouvy seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek, a že s obsahem souhlasí a přijímá je bez výhrad.
 2. Uzavření smlouvy
  1. O uzavření smlouvy požádat a využívat služby příkazníka lze
   • Telefonicky
   • Písemně
   • Prostřednictvím on-line systému na internetových stránkách www.interpragconsult.cz

   Zájemce musí v žádosti uvést údaje, nutné ke zjištění jeho totožnosti a na žádost Příkazníka tyto údaje prokázat platnými doklady. Zájemce může pověřit uzavřením smlouvy třetí osobu, která však musí mít od zájemce vystavenou platnou plnou moc. Zájemce souhlasí s tím, že je Příkazník oprávněn předložené doklady kopírovat a archivovat a rovněž souhlasí se zpracováním osobních dat dle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění.

  2. Příkazní smlouva musí být uzavřena písemně.
  3. Veškeré změny týkající se smlouvy musí být uvedeny písemně. Ústí dohody nemají žádný právní význam.
  4. Příkazník může odmítnout uzavření smlouvy se zájemcem zejména v případě, že zájemce:
   • Úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje
   • Se v minulosti pokusil o zneužití sítě nebo služeb elektronických komunikací
   • Bez udání důvodu
  5. Obecně platné předpisy:
   • V případě, že bude plná moc, která je nedílnou součástí Příkazní smlouvy nebo příkazní smlouva vypovězena ze strany příkazce před uplynutím doby na kterou je smlouva uzavřena je oprávněn příkazník požadovat náhradu vynaložených nákladů. Vynaložené náklady je příkazce taktéž povinen uhradit v případě, že se prokáže, že příkazce vstoupil v době trvání této smlouvy s dlužníkem do jednání a uzavřel s ním jakoukoliv dohodu bez účasti příkazníka nebo zjistí-li, že příkazce po dobu této trvání této smlouvy s pohledávkou jakkoliv disponoval (rozumí se její prodej, postoupení atd.) dále také, zjistí-li se, že pohledávka neexistuje, tzn., že zejména existuje doklad o jejím úplném či částečném zániku na které nebyl příkazník upozorněn nebo příkazník vymáhá pohledávku po dlužníkovi neoprávněně. Příkazník rovněž není oprávněn po dobu platnosti této smlouvy udělit vedle příkazníka plnou moc třetí osobě k vymáhání předmětné pohledávky (vyjma soudu). Jakékoliv škody způsobené prokazatelně nesprávnými informacemi ze strany příkazce-zmocněnce, jdou na jeho vrub.
   • Příkazník je oprávněn vypovědět příkazní smlouvu, a to s okamžitou platností, zjistí-li, že nemá výhradní zastoupení na řešení předmětné pohledávky.
   • Příkazce bere na vědomí, že se příkazník zavazuje kontaktovat dlužníka a pokusit se z něho dluh vymoci. Za plnění dlužníka se považuje peněžní úhrada předmětné pohledávky, resp. její část, příp. úhrada vykonána dlužníkem formou převodu majetkového anebo jiného práva či jiným nepeněžitým plněním po datu podpisu smlouvy, a to i v případě, že se dlužník zavázal k tomuto plnění již dříve.
   • V těch případech, kdy příkazník usoudí, že nemá možnosti a nástroje pro vymožení některé z převzatých pohledávek, předá tuto bezodkladně zpět příkazci „Zápisem o vrácení pohledávky“. V tomto případě nemá příkazník nárok na odměnu a není oprávněn požadovat náhradu vynaložených nákladů.
   • Přihlásit předmětnou pohledávku věřitele k příslušnému soudu podle zákona 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení /insolventní zákon/ je příkazce povinen jen v případě, že bude příkazníkem písemně zmocněn a bude mu příkazníkem vystavena pro zastupování před soudem příslušná plná moc.
 3. Oznámení změny údajů
  1. Příkazce je povinen písemně oznámit Příkazníkovi jakoukoliv změnu údajů, které poskytl, zejména jména, názvu, adresy sídla a bankovního spojení a to nejpozději do 10 kalendářních dnů poté, co taková změna nastala. Na žádost Příkazníka je povinen uvedené změny doložit.
 4. Změna smluvních podmínek
  1. Příkazník si vyhrazuje právo měnit Všeobecné obchodní podmínky. Uvedené změny je Příkazník oprávněn provést v případě změny právních předpisů, zavedení nových technologií a služeb.
  2. Příkazník je povinen informovat Příkazce o změnách Všeobecných obchodních podmínek nejméně dva měsíce před účinností změn.
 5. Zpracování osobních a jiných údajů a jejich ochrana
  1. Při uzavírání smlouvy je Příkazce povinen sdělit Příkazníkovi své osobní údaje a jiné údaje, a to včetně svého rodného čísla. V opačném případě má právo Příkazník uzavření smlouvy odmítnout. Veškeré údaje, které Příkazník od Příkazce získá v souvislosti s uzavřením smlouvy budou zpracovány v databázi Příkazníka a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu údajů.
Kopírování obrazových a textových materiálů ze stránek www.interpragconsult.cz je přísně zakázáno. Copyright © 2007 - 2024 INTERPRAG CONSULT, s.r.o.